Bienvenue sur notre annuaire !

2 types de soumission : Gratuite (BASIC) et Payante (PREMIUM)

1
Vote(s)
  Neuroprogramowanie dla kobiet w polsce

Neuroprogramowanie dla kobiet w polsce NLP jest to studium tego, jak ludzie robi? rzeczy, jak rozumuj?, jak przetwarzaj? informacj? i jak zyj? danego dnia. Nie obejmuje tego, w jaki sposób jednostki ludzkie maj? problemy, ani nie jest wariantem idei osobowo?ci

www.nlpnaobcasach.pl | Details | hits : 1 |
Category : Home > Psychologia

 • RSS Feeds : Neuroprogramowanie dla kobiet w polsce : Neuroprogramowanie dla kobiet w polsce

 • Uzyskaj pe?n? kontrol? nad swoim ?yciem - 06-02-2012
  Nasz system nerwowy do?wiadcza ?wiat przy pomocy pi?ciu zmys?ów. Dlatego wszystko, czego do?wiadczasz w ?yciu, ka?de dobre i z?e wspomnienie, to co wykonujesz doskonale i to, czego jeszcze nie potrafisz, nawyki i reakcje emocjonalne, znajduj? si? w Twoim mózgu pod … Continue reading

 • Studia doskona?o?ci - 13-08-2011
  NLP to pot??ne narz?dzie z zakresu nowoczesnej psychologii spo?ecznej i komunikacji interpersonalnej. Udzia? w szkoleniu opartym na tej technologii rozwoju i pracy nad sam? sob?, pozwoli Ci uzdrowi? prywatne relacje z lud?mi lub biznesowe relacje z klientami Twojej firmy. Nauczysz … Continue reading

 • NLP narz?dziem do urzeczywistniania marze? - 04-07-2011
  Nowoczesna psychologia udowadnia, i? skuteczna komunikacja i perswazja jest nauk? i sztuk?, któr? mo?e opanowa? ka?dy. Wyja?nione podczas szkolenia szczegó?owo techniki, obdarz? Ci? ogromn? w?adz? nad umys?ami, uczuciami i zachowaniami ludzi, którzy Ci? otaczaj?. Kursy oparte na technice NLP naucz? … Continue reading

 • Rozwój osobisty na obcasach - 24-06-2011
  NLP jest fascynuj?c? technologi? rozwoju i pracy nad sam? sob?. Dzi?ki niej mo?esz rozwin?? swoj? kreatywno?? i twórcze my?lenie, spojrze? na ?wiat oczami drugiego cz?owieka. To w?a?nie ona pozwoli Ci pokona? niepotrzebne l?ki i fobie oraz pozby? si? ograniczaj?cych przekona?. … Continue reading

 • NLP jako technologia modelowania - 05-06-2011
  Programowanie Neurolingwistyczne (NLP) jest zestawem technik, postaw wobec ?wiata oraz metodologii, które maj? zastosowanie w codziennym ?yciu. Umo?liwiaj? one ludziom zmienianie, wzbogacanie oraz eliminowanie zachowa? tak, jak tego chc?. Jest to bardzo przydatna technologia, której cz?owiek mo?e u?y? w celu … Continue reading

 • By? kobiet? - 11-05-2011
  Bycie kobiet? to cudowna, cho? czasem bardzo skomplikowana rola. By? jednocze?nie gor?c? jak ogie? i s?odk? jak miód, szalon? i kreatywn?, nieprzewidywaln? i atrakcyjn? partnerk? i kochank?, a do tego dobr? matk? i gospodyni? i odnosi? przy tym wszystkim sukcesy … Continue reading

 • Sekrety NLP dla kobiet - 21-04-2011
  Nowoczesna technologia korzystania z w?asnego umys?u ? NLP, czyli programowanie neurolingwistyczne, jest obecne w najbardziej podstawowych dziedzinach naszego ?ycia. Sprawdza si? zarówno w biznesie, sprzeda?y oraz negocjacjach, jak równie? w umiej?tno?ciach budowania szcz??liwych zwi?zków. Ka?da z nas jest w stanie … Continue reading