Bienvenue sur notre annuaire !

2 types de soumission : Gratuite (BASIC) et Payante (PREMIUM)

0
Vote(s)
  Ci?a tydzie? po tygodniu

Ci?a tydzie? po tygodniu Ju? w momencie zap?odnienia komórki jajowej powstaj? w organizmie kobiety zmiany dla niej dostrzegalne. Objawy, które odczuwaj? kobiety w ci??y, s? przewa?nie nieszkodliwe ale bardzo uci??liwe. Tuberkuloz? p?uc zaliczamy do najpowszechniej diagnozowanych

www.ciazatydzienpotygodniu.info.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Grzybica stóp

Grzybica stóp K?opoty powi?zane ze skór? s? zazwyczaj niezwykle powa?nym etapie rozwoju tej podst?pnej dolegliwo?ci. P?ytki paznokcia stóp s? niezwykle nara?one na zara?enie kandydoz?, co wynika z faktu, ?e s? one dosy? cz??ciej nakryte ni? palce u d?oni i cz??ciej s?

www.grzybicastop.net.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Depresja - choroba XXI wieku

Depresja - choroba XXI wieku Depresja by?a znana ju? od staro?ytno?ci. W ?redniowieczu widziano w niej kar? szatana a Hipokrates zwa? j? czarn? ?ó?ci?. Na stronie Depresja.org.pl znajduje si? ?ród?o wiedzy na temat tego zaburzenia: symptomy depresji, typy diagnostyczne oraz inne.

www.depresja.org.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Cesarskie ci?cie

Cesarskie ci?cie Zaparcia s? wynikiem dzia?ania hormonów ci??owych, które poszerzaj? jelita i zarazem spowalniaj? ich prac?. Zbyt du?e tempo rozci?gania si? skóry na brzuchu staje si? ?ród?em rozst?pów. Migrenowe bóle g?owy, je?eli nie wyst?powa?y przed ci???, bywaj? wywo

www.cesarskieciecie.info.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Gabinet Fizjoterapii Latium - masa?, fizjoterapia Pozna?

Gabinet Fizjoterapii Latium - masa?, fizjoterapia Pozna? Gabinet fizjoterapii Latium Pozna? oferuje ró?nego rodzaju masa?e, rehabilitacj?, indywidualne ?wiczenia lecznicze i fizykoterapi? z wykorzystaniem najnowocze?niejszego sprz?tu o ?wiatowej jako?ci. Leczymy zaburzenia funkcjonowania dróg moczowych i inne

latium.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Kalendarz ci??owy

Kalendarz ci??owy Odchudzanie nie zlikwiduje cellulitisu. Migrenowe bóle g?owy, je?eli nie wyst?powa?y przed ci???, mog? by? spowodowane mikroobrz?kami tkanek otaczaj?cych centralny uk?ad nerwowy, wywo?uj?cymi ucisk ko?cówek nerwowych. Za du?e tempo napinania si? skóry na

www.ciazakalendarz.info.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  LASIK

LASIK . Prowadzimy laserow? korekcj? wzroku metodami Lasik oraz leczenie za?my metod? fakoemulsyfikacji. Najlepszym sposobem na leczenie za?my jest operacyjne usuni?cie zm?tnia?ej soczewki i zast?pienie jej sztuczn? soczewk?.

www.wyrzykowski.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Medycyna

Medycyna Istotnym rozró?nieniem jest podzia? na medycyn? konwencjonaln? oraz niekonwencjonaln?. Medycyna jest nauk? empiryczn?, jej zakres obejmuje wiedz? o zdrowiu oraz dolegliwo?ciach cz?owieka ich profilaktyce i leczeniu. W przypadku medycyny prymitywnej kurowa

www.medycyna-online.com.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Kalendarzyk ma??e?ski

Kalendarzyk ma??e?ski Gru?lic? p?uc w??cza si? do najcz??ciej spotykanych odmian tuberkulozy. Najlepszym sposobem walki z cellulitem mo?e si? okaza? po??czenie zbilansowanej diety, ?wicze? gimnastycznych natomiast korzystania z kosmetyków antycellulitowych. Zbyt wysokie tempo

www.kalendarzykmalzenski.info.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Gabinet Rehabilitacji Ruchowej w K?pnie

Gabinet Rehabilitacji Ruchowej w K?pnie Gabinet Rehabilitacji Ruchowej w K?pnie prowadzony przez magister fizjoterapii Ann? Zamojsk?-Bersk?. Gabinet oferuje: korekcj? wad postawy u dzieci i m?odzie?y, szko?a rodzenia, masa? leczniczy i relaksacyjny dla kobiet, drena? limfatyczny Green Press

www.gabinet-rehabilitacji.com | Details | hits : 0 |

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36