Bienvenue sur notre annuaire !

2 types de soumission : Gratuite (BASIC) et Payante (PREMIUM)

0
Vote(s)
  Debata czyli rozmowa na temat samobójstwo i depresja.

Debata czyli rozmowa na temat samobójstwo i depresja. Kto? spokojny, cichy, niezauwa?alny. Z nikim nie rozmawia, nie ma przyjació?. Zdolny, czasem nawet wybitnie. Zamkni?ty w sobie. Nieprzystosowany. Idealny materia? na seryjnego zabójce, gwa?ciciela, psychopat?, cz?owieka z wszelkimi mo?liwymi odchyleniami.

www.debata.eu | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Tr?dzik

Tr?dzik Do objawów grzybicy s? te? zaliczane szeroko pojmowane zaburzenia psychiczne; problemy z koncentracj?, znurzenie, dolegliwo?ci psychiczne oraz jeszcze wiele innych. Zazwyczaj grzybica zaczyna swoj? ekspansj? od opanowania organów wewn?trznych ludzkiego or

www.tradzik.edu.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Rehabilitacja

Rehabilitacja Internetowy serwis rehabilitacyjny. Znajdziecie w nim wszystkie informacje dotycz?ce rehabilitacji. Spis rehabilitantów oraz gabinety rehabilitacyjne. W poszczególnych dzia?ach tematycznych znajdziecie informacje potrzebne do wykonania zabiegu, informacje

reh.e-masaz.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Usuwanie rozst?pów

Usuwanie rozst?pów Prowadz?c, tak nazywany, nowoczesny sposób ?ycia, w wypadku tej choroby, trujemy swój organizm wywo?uj?c zak?ócenia wewn?trz naszego cia?a. Je?eli kandydoza, mimo stosowania tych sposobów, nie minie, powinno wybra? si? do doktora i rozpocz?? terapi? farma

www.usuwanierozstepow.org.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Aparat ortodontyczny

Aparat ortodontyczny Urazy mechaniczne jamy ustnej bywaj? najcz?stszymi przyczynami powstania afty. Niektórzy pacjenci chorzy na nerwic? ?o??dkow? trac? ca?kowicie ?aknienie, a sam widok artyku?ów spo?ywczych wywo?uje u nich sk?onno?ci do wymiotów. Nowotwór jelita grubego nar

www.aparatortodontyczny.info.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Zmarszczki

Zmarszczki Nie zdajemy sobie za zwyczaj sprawy z faktu, i? z biegiem czasu dokuczaj?ce nam symptomy maj? bardzo wiele wspólnego z grzybic?, ani?eli z pozosta?ymi przypad?o?ciami a mnogo?? objawów jest bardzo rozleg?a oraz zatem nie?atwo jest postawi? diagnoz?. Pazno

www.zmarszczki.net.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Spa

Spa e-SpaWellness.pl: Internetowy serwis o Spa. Znajdziecie w nim wszystkie informacje dotycz?ce spa, wellness i odnowy biologicznej. Nazwa SPA wywodzi si? z j?zyka ?aci?skiego i oznacza Sanus Per Aquam, czyli Zdrowie przez Wod?.

e-spawellness.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  ?ylaki

?ylaki K?opot powy?szy odnosi si? do wa?nej bakterii nazywanej Candida albicans , która jest odpowiedzialna za wzrost kandydozy. Niegro?ny dro?d?ak chc?cy nas ochroni? przed cukrem staje si? szkodliwym szkodnikiem, natomiast skutkiem jego powi?kszania si? jest p

www.zylaki.org.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Leczenie

Leczenie Preparaty farmaceutyczne ró?ni? si? od leków tym, ?e s? przygotowywane wedle okre?lonej receptury, dostosowane do potrzeby pacjenta g?ównie maseczki kosmetyki i ró?ne dodatki. Stosowana cz?sto u kobiet w okresie przekwitania lub w czasie poprzedzaj?cym go

www.leczenie.waw.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna U osób, u których leczenie za pomoc? lekarstw prze?yku Barretta nie przynosi rezultatów, w zahamowaniu refluksu mo?na stosowa? leczenie operacyjne.

www.chirurgiastomatologiczna.info.pl | Details | hits : 0 |

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36