Bienvenue sur notre annuaire !

2 types de soumission : Gratuite (BASIC) et Payante (PREMIUM)

0
Vote(s)
  Ból oczu i g?owy

Ból oczu i g?owy Ból oczu i g?owy jest wywo?any brakiem albo z?? korekt? wad wzroku. Nadci?nienie t?tnicze wyró?nia si? ko?ataniem serca, zawrotami jak i bólem g?owy, wzmo?on? potliwo?ci?, zadyszk? przy wysi?kach, okresow? bezsenno?ci?.

www.bol-oczu-i-glowy.com.pl | Details | hits : 1 |

0
Vote(s)
  Chirurgia plastyczna

Chirurgia plastyczna PlastyczneOperacje.pl to strona o operacjach plastycznych. Zawiera list? najlepszych chirurgów. Na stronach portalu znajdziemy artyku?y, prezentuj?ce fachowe informacje na temat operacji plastycznych.

www.plastyczneoperacje.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Onkologia

Onkologia Je?li zidentyfikowanie choroby nowotworowej macicy nast?pi?o do?? wcze?nie i macica, jajowody a tak?e jajniki zosta?y wyci?te, rokowanie jest zazwyczaj bardzo dobre. W przypadku pó?pa?ca w celu zapobiegania neuralgii, po zagojeniu si? p?cherzyków przepisy

www.onkologia.biz.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Ci?g?y ból g?owy

Ci?g?y ból g?owy Stres towarzyszy nam codziennie, jest on nieod??cznym elementem naszego ?ycia. Klasterowy ból g?owy to powtarzaj?ce si? w okre?lonych odst?pach czasu napady pojawiaj?cego si? samoistnie i jednostronnie bólu g?owy o do?? silnym nasileniu.

www.ciagly-bol-glowy.com.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Gor?czka

Gor?czka Leczenie syfilisu zwykle trwa si? od 15 do 40 dni. Psychoanalizie mog? by? poddani zarówno ludzie doro?li, jak i dzieci i m?odzie?. Wspó?cze?nie jedynymi sposobami leczenia zaburze? psychopatycznych s? psychoterapia a tak?e resocjalizacja. Osp? wietrzn? m

www.gor | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Ci??a ból g?owy

Ci??a ból g?owy Stres towarzyszy nam codziennie, jest on nieod??cznym elementem naszego ?ycia. Objawami zaburze? uk?adu nerwowego s? mi?dzy innymi: ból g?owy, zawroty g?owy oraz zaburzenia smaku. Migrena wyst?puje stosunkowo cz?sto choruje na ni? blisko 3-10 % ludzi.

www.ciaza-bol-glowy.com.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Szmpon przeciw?upie?owy

Szmpon przeciw?upie?owy Nie wiesz jaki szampon jest najskuteczniejszy w walce z ?upie?em? Zapraszamy do naszego serwisu internetowego! Przygotowali?my na min ofert? najskuteczniejszych szamponów, które pomog? ci z problemem! Wybierz odpowiedni dla siebie produkt.

www.lupiez.com.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Laktacja

Laktacja Je?eli osoba niezaka?ona styka?a si? z chorym na osp? wietrzn?, podaje si? surowic?, która wiedzie do biernego uodpornienia. Psychoza zalicza si? do najcz?stszych schorze? psychicznych.

www.laktacja.info.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Leczenie tr?dziku

Leczenie tr?dziku Tr?dzik to dosy? powszechne zjawisko nie tylko u m?odzie?y i doros?ych, ale i tak?e u niemowlaków. Coraz cz??ciej i coraz wi?cej maluchów boryka si? z tym problemem, a matki powoli trac? wiar? w skuteczno?? leczenia.

www.tradzik-leczenie.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Uczulenie

Uczulenie Podstawowym zamiarem psychoanalizy jest obja?nienie powstawania wielu psychicznych faktów. Na raka macicy cierpi? na ogó? pacjentki po 50 roku ?ycia. Szans? na ca?kowite wyleczenie pacjenci z nowotworami zarodkowymi zawdzi?czaj? du?ej wra?liwo?ci tych now

www.uczulenie.info.pl | Details | hits : 0 |

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36