Bienvenue sur notre annuaire !

2 types de soumission : Gratuite (BASIC) et Payante (PREMIUM)

0
Vote(s)
  Migrena leczenie

Migrena leczenie Chroniczne bóle g?owy bywaj? symptomem powa?nej choroby, dlatego nie powinno si? ich bagatelizowa?. Wymioty, bóle brzucha wraz z md?o?ciami , migren?, wzd?ciami, zaparciami wskazuj? na klopoty z uk?adem pokarmowym.

www.migrena-leczenie.com.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Paradontoza

Paradontoza Do pe?nego wyleczenia si? z l?ków istotne jest podej?cie pacjenta i pragnienie prze?amania l?ku. Charakterystyczne dla dyslektyków jest przesuwanie oraz mylenie cyfr, bardzo wolne tempo pisania, przeró?ne b??dy w czytaniu, nierozumienie czytanego tekstu.

www.paradontoza.org.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Profilaktyka

Profilaktyka Osoby pal?ce powinny co rok podda? si? badaniu rentgenowskiemu klatki piersiowej, celem wykluczenia zmian nowotworowych. Badaniom mammograficznym wykorzystywanym równie? w profilaktyce nowotworowej, powinny poddawa? si? kobiety po 50 roku ?ycia. Ludzie w

www.profilaktyka.biz.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Tarczyca

Tarczyca My ju? wiemy jakie preparaty s? najbardziej przyjazne Twojej tarczycy. Chcesz wiedzie? i Ty? Wejd? na nasz? stron? internetow?. Dzi?ki lekturze rankingu ?rodków wspomagaj?cych Twoje w?tpliwo?ci zostan? rozwiane.

www.leczenietarczycy.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Perfumeria

Perfumeria Jednym z zada? ppp jest orzecznictwo i opiniowanie, na przyk?ad stwierdzaj?, czy dziecko ma dysleksj? czy te? nie. Bardzo cz?sto zdarza si?, ?e osoby z dysleksj? s? krytykowane, bo uwa?a si? ich za gorszych. Jedni rzucaj? palenia za pierwszym razem inni m

www.e-perfumeria.info.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Objawy nowotworu

Objawy nowotworu Alkohol sprzyja post?powi chorób zwi?zanych z uk?adem pokarmowym. rak jamy ustnej, gard?a, w?troby, trzustki. Szczególnie cz?sto wyst?puj?c? przyczyn? zgonów jest guz - objawy nowotworu potrafi? by? w pocz?tkowym etapie trudne do zauwa?enia.

www.objawynowotworu.com.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Rak prostaty

Rak prostaty Nowotwory wykryte i zdiagnozowane we przedwczesnym stadium rozwoju du?o ?atwiej wyleczy?. Ogromny wp?yw zwi?kszaj?cy ryzyko zachorowania ma wiek, rasa sk?onno?ci dziedziczne czyli uwarunkowania genetyczne przenoszone z pokolenia na pokolenie a tak?e wszel

www.rak-prostaty.com.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Rak

Rak Nowotwór w momencie gdy jest ju? odpowiednio wielkich rozmiarów, otacza ca?y organ, zaburzaj?c jego w?a?ciwe dzia?anie. W przyjaznych warunkach nowotwór mo?e non stop si? powi?ksza?. Komórki nowotworowe zdo?aj? wnika? do naczy? krwiono?nych.

www.rak.biz.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Stomatolog Katowice

Stomatolog Katowice Mamy przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa do leczenia w Niepublicznym Zak?adzie Opieki Zdrowotnej Instytut Zdrowia Centrum, przy ulicy Teatralnej 10 w Sosnowcu. Znajdziecie tu Pa?stwo niepowtarzaln? atmosfer?, mi??, profesjonaln? obs?ug?.

www.instytutcentrum.pl | Details | hits : 0 |

0
Vote(s)
  Akupunktura

Akupunktura Ilo?? igie? i czas nak?uwania w tym bolesnym zabiegu zale?? od dolegliwo?ci i charakteru pracy akupunkturzysty. Terapia bólu polega na wk?uwaniu bardzo cienkich igie? w w?a?ciwe punkty na ciele. Akupunktur? mo?na leczy? na?ogi, g?ównie palenie tytoniu i p

www.akupunktura.biz.pl | Details | hits : 0 |

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36